Rada Nadzorcza

Wyciąg z umowy Spółki

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Wyłącza się indywidualną kontrolę przez Wspólników.

3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej Umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników wniosków Zarządu co do podziału zysków oraz pokrycia strat,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów wskazanych w uchwale,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

6) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,

7) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wnisków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

8) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki zawierających zadania do wykonania oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,

9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia, przekraczającego wartość jednej piątej kapitału zakładowego,

11) wyrażanie opinii na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu przewyższającego kwotę 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych,

12) kształtowanie w Spółce części zmiennej wynagrodzeń członków organu zarządzającego- Zarządu Spółki- poprzez wykonanie uprawnień wynikających z uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, polegające na uszczegółowieniu określonych w tych uchwałach celów zarządczych oraz ich wag i kryteriów,

13) powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO).

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3. Członkowie Rady nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

 

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:20:06

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

15 września 2017 - 08:40:19

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

9

Licznik odwiedzin:

3593