Podstawy prawne działania

Dla sektora gospodarki odpadami obowiązuje szereg aktów prawnych regulujących kwestie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Sektor ten uznany jest przez prawodawcę jako szczególny rodzaj działalności gospodarczej wymagający decyzji administracyjnych na każdą z wyżej opisanych czynności.

Ustawa o odpadach z 14.12.2012 (Dz.U. 2013 poz. 21)

Reguluje kwestie postępowania z odpadami. Wprowadzone ustawą uregulowania pozwalają na racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi, innymi niż niebezpieczne oraz niebezpiecznymi. Wydane zostały rozporządzenia wykonawcze regulujące klasyfikację odpadów oraz sposoby i wytyczne przetwarzania poszczególnych strumieni odpadów (np. komunalnych osadów ściekowych, olejów odpadowych czy odpadów medycznych i weterynaryjnych). W ustawie określono zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odzysku, unieszkodliwianiu zbieraniu i transporcie odpadów. Określono tez zasady i wytyczne w zakresie składowania odpadów.
Ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.1990 (tekst jednolity z Dz.U. 2013.594 ze zm.)

Ustawa jest podstawowym aktem prawnym określającym pozycję Gminy w strukturze administracyjnej państwa. Określa podstawowe zadania Gminy. Jednym z podstawowych zadań własnych Gminy jest gospodarka odpadami komunalnymi.

Ustawa zezwala na tworzenie związków międzygminnych (związków komunalnych) do realizacji zadań publicznych przekraczających możliwości jednej Gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – z 13.09.1996 (Dz.U. 2006.246.1795 ze zm.)

Ustawa określa, że utrzymanie czystości i porządku w Gminach należy do jej obowiązkowych zadań własnych. Wprowadza obowiązek wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wprowadza środki egzekucji pozwalające na wymuszenie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Upoważnia Radę Gminy do ustalania stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie wyłonione w drodze przetargu. Ustawa ta wprowadza system przetargów na obsługę mieszkańców oraz zróżnicowanie opłat, zależnie od stosowania selektywnej zbiórki odpadów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny – Dz. U. 2015 poz. 110 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie to zasadniczo reguluje możliwości składowania odpadów na kwaterze składowej i wprowadza możliwość nieselektywnego składowania wybranych grup odpadów.

W ramach Unii Europejskiej instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i wprowadzenie aktów prawnych jest Komisja Unii Europejskiej. Akty prawne opracowane przez Komisję są opiniowane przez Parlament Europejski oraz zatwierdzane przez Radę Ministrów Wspólnoty.

Zakład Eko Dolina Sp. z o.o. (jako współfinansowany z funduszy UE) powinna spełnić wymogi zawarte w następujących dyrektywach:

  • Dyrektywa Ramowa w sprawie odpadów 75/442/EWG zmienionej Dyrektywy 91/156/EWG;
  • Dyrektywa w sprawie odpadów niebezpiecznych 91/689/EWG;
  • Dyrektywa w sprawie składowisk odpadów 99/31/UE
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Należy także dodać, iż 2 marca 2015 r. został uchwalony przez Zarząd KZG tekst jednolity Regulaminu świadczenia usług w zakładzie zagospodarowania odpadów prowadzonym przez Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, w którym określono między innymi zasady świadczenia usług oraz obszar działania Zakładu.

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 11:56:33

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

11 kwietnia 2018 - 17:05:42

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

5

Licznik odwiedzin:

3616