Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
 • Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),
 • Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 • Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 • Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
 • Handel energią elektryczną (35.14.Z),
 • Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
 • Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
 • Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • Transport drogowy towarów (49.41.Z),
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).

Skan postanowienia KRS:

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:19:17

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

30 stycznia 2017 - 15:07:06

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

3

Licznik odwiedzin:

2569