Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki

Zadaniem spółki jest stworzenie i eksploatacja bazy technicznej posiadającej instalacje do przeróbki i unieszkodliwiania odpadów wraz z odpowiednim składowiskiem. Docelowy kierunek zakłada, że składowanie odpadów będzie dotyczyć tylko absolutnie niezbędnego minimum odpadów, których nie da się w żaden sposób przetworzyć i wykorzystać.

Prowadzenie gospodarki odpadami wymaga wdrożenia nowoczesnego systemu zagospodarowania opadów. Funkcjonowanie nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów i jego efektywność techniczna i ekonomiczna jest ściśle związana z organizacją systemu zbierania (segregacja u źródła) i transportu odpadów.

Misją „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach jest: ochrona środowiska przed odpadami komunalnymi, przy zastosowaniu najlepszej dostępnej techniki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, poprzez recykling, odzysk i unieszkodliwianie oraz stymulację zachowań proekologicznych podmiotów wytwarzających, zbierających i transportujących odpady, z uwzględnieniem polityki społecznej gmin- właścicieli. Przy czym polityka cenowa winna uwzględniać politykę społeczną gmin- właścicieli oraz stymulację proekologicznych zachowań podmiotów wytwarzających, zbierających i transportujących odpady.

Podkreślenia wymaga, iż system gospodarki opadami jest wdrażany przez lokalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zrzeszający gminy: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Gmina i Miasto Wejherowo, Kosakowo. Wszystkie te gminy są udziałowcami Spółki Eko Dolina.

Związek odpowiada za wdrożenie zbiórki selektywnej odpadów surowcowych, niebezpiecznych, zielonych i wielkogabarytowych. Związek opracowuje plany i strategie na kolejne lata.

Związek Komunalny (KZG) zgodnie z umową zawartą z Gminą Wejherowo, prowadził eksploatację starego składowiska Łężyce-I aż do jego całkowitego wypełnienia, obecnie prowadzi jego rekultywację biologiczną. Jednocześnie KZG jest odpowiedzialny za wdrożenie elementów systemu MIX, związanych z edukacją i selektywną zbiórką odpadów. Pozwoli to przygotować właściwą organizację systemu zagospodarowania odpadów równolegle z powstaniem poszczególnych faz zakładu.

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:18:56

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

30 stycznia 2017 - 15:07:29

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

2

Licznik odwiedzin:

2588